Уважаеми Клиенти,

Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството крайният срок за подаване на заявление за обявяване на годишните финансови отчети („ГФО”) и годишния доклад за дейността за 2016 г. в Търговския регистър е 30 Юни 2017 г.

В срок до 31 юли на текущата година Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите („НАП“) списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в срок до 30 юни. Списъкът съдържа наименованието на предприятието и код по БУЛСТАТ. В срок до 30 септември на текущата година НАП предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения по публикуване на ГФО.

 От 2016 г. глобите и имуществените санкции са със значително по-високи размери. Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

С измененията на Търговски закон, обнародвани в ДВ, бр. 105/2016 г., са предвидени нови презумпции за неплатежоспособност. Според една от тях, се предполага неплатежоспособност за търговец, който не е заявил за обявяване в Търговския регистър ГФО за последните три години преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност.

 ГФО за всички предприятия се състои най-малко от: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение. (Формата, структурата и съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.)

ГФО на едноличните търговци, чийто размер на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.

ГФО на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели. Тази регламентация не се отнася до инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия. ГФО на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

 ГФО на средните и големите предприятия, както и на предприятията от обществен интерес се съставя в пълен комплект съгласно приложимите счетоводни стандарти.

Големите предприятия и предприятията от обществен интерес в пояснителните приложения оповестяват начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори, поотделно за:

• Независим финансов одит;

• Данъчни консултации;

• Други услуги, несвързани с одита.

Тази информация се оповестява в пояснителните приложения на консолидирания финансов отчет по аналогичен начин информацията и по отношение на предприятията, включени в консолидацията.

 Заедно с ГФО акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

ГФО на предприятие, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях.

Моля да имате предвид, че съгласно практиката на Търговския регистър представянето на ГФО без всичките му съставни части може да доведе до отказ за вписването му и съответно налагане на глоби, така както е посочено по- горе.

 Бихме препоръчали кампанията по подаване на ГФО да започне възможно най-скоро, за да се избегне подаване в последния момент, при неработеща система на Търговския регистър, което да доведе до неспазване на срокове и последващи санкции.

Aко желаете да ползвате нашите услуги във връзка с обявяване на ГФО на дружествата, които представлявате, моля не се колебайте да ни потърсите.

 

 

 

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието