Изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка с консорциумите влязоха в сила, считано от 1 януари 2017. Измененията главно се фокусират върху правилата, регулиращи приспадането на данък на консорциумите, учредени съгласно Закона за задълженията и договорите. Измененията създават нов член 10а.

Тази нова разпоредба се отнася до хипотезата на апортиране на стоки от партньор в консорциума. Тъй като консорциумите се учредяват, като неперсонифицирани дружества, те нямат права и задължения съгласно ЗДДС. Права и задължения възникват за партньора, който апортира стоки в Консорциума. Измененията дават възможност на партньора да приспадне платения ДДС за стоките и да направи корекции на данъчния си кредит. Прилага се коефициентът, съгласно чл. 37 от ЗДДС, изчислен на базата на оборота на консорциума, за годината, за която се прилага корекцията.

Правилата за ДДС регистрация на консорциумите също са изменени. Ако един от партньорите в консорциум има ДДС регистрация, консорциумът е задължен да се регистрира съгласно чл. 132 от ЗДДС. Регистрацията се извършва в 14 дневен срок от учредяване на консорциума. При вече заварени положения, консорциумите регистрирани преди измененията, са задължени да се регистрират до края на януари 2017 г.   

Горното служи само за информация и не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”. Ще се радваме да Ви съветваме относно всички ДДС въпроси, които може да имате, както и относно регулациите за консорциуми, съгласно действащото българско законодателство.

Чувствайте се свободни да циркулирате настоящото, за да Ви добавим или изтрием от имейл листата ни за бюлетини, моля, изпратете имейл на: office@ivlawfirm.com.

панорама на офиса скрий съдържанието