През изминалия месец Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ успешно представлява производител на електричество от възобновяем енергиен източник във връзка с претенцията му за възстановяване на платена цена за достъп до електропреносната и електроразпределителната  мрежа в изпълнение на отмененото РЕШЕНИЕ № Ц- 33 от 14.09.2012 г. („Решението“) на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (сега Комисия за енергийно и водно регулиране). Въпреки, че цитираното Решение беше отменено от Върховния административен съд още през 2013 г., повечето електроразпределителни дружества не предприеха действия по връщане или прихващане на дължимите от тях суми на производителите на електричество. Това доведе до вълна от дела, които бяха решавани противоречиво от съдилищата в страната, но в края на 2015 г. Върховния касационен съд постанови Решение № 212/23.12.2015 по т.д. № 2956/2014 на ВКС,

задължително за всички съдилища. С него бяха разрешени част от спорните въпроси по дела, с които се претендира връщането на вече платени суми като цена за достъп. Това беше и един от аргументите ни при мотивиране на претенцията на представлявания от нас производител, което доведе и до доброволно връщане на пълния размер на дължимата сума от електроразпределителното дружество.

 

панорама на офиса скрий съдържанието