На 31.10.2016 г. по искане на Председателя на Върховния административен съд (ВАС) е образувано тълкувателно дело № 10/2016 г. Делото е образувано с цел да се приеме тълкувателно решение по въпроса: „Нищожен ли е ревизионен акт, който при приложимата след 01.01.2013 г. редакция на чл. 119, ал. 2 от ДОПК е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл. 118, ал. 2 от ДОПК?”.

Необходимостта от тълкувателно решение по въпроса е породена от появилите се в рамките на един месец на няколко решения на ВАС, с които са обявени за нищожни ревизионни актове (РА), които са издадени с участието на орган по приходите, извън посочените в чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за националната агенция по приходите („ЗНАП”) и в нарушение на изискването на чл. 118, ал.2 от ДОПК. В другата част от решенията, ВАС постановява, че РА са

издадени от компетентни органи, а ограничението в чл. 118, ал. 2 от ДОПК се счита за мълчаливо отменено с влизането в сила на изменението на чл. 119, ал. 2 от ДОПК.

С оглед важността на тълкувателното решение както за НАП, така и за данъкоплатците, текущите ревизионни производства, административни обжалвания на РА, както и висящите пред административните съдилища и пред ВАС производства по обжалване на РА са спрени до постановяване на тълкувателното решение.

 

панорама на офиса скрий съдържанието