Съгласно приетата на 29 септември 2016 година от Управителния съвет на Българската народна банка Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове („Наредбата“), от 1 януари 2017 година се въвежда Регистър на банковите сейфове („Регистърът“).

Наредбата определя реда за подаване и получаване на информация от Регистъра, който ще осигурява централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица.

Законът за кредитните институции предоставя достъп до информацията в Регистъра на органите на съдебната власт (включително, но не само, съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело и главният инспектор или инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет), Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (към Министерството на вътрешните работи), Държавна

агенция „Национална сигурност“, Националната агенция за приходите, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и физически и юридически лица, относно които има данни в Регистъра.

панорама на офиса скрий съдържанието