От 20 септември 2016 г. всички държави членки на Европейския съюз („ЕС“) транспонираха Директивата за достъп до платежни сметки (Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година, наричана за краткост „Директивата“), прилагаща се от 17 септември 2014 г.

Вече всички европейски граждани, които пребивават на територията на ЕС, имат право да си открият разплащателна сметка във всяка държава членка, както и да извършват основни банкови операции чрез нея. (Директивата не е приложима спрямо спестовни депозити или сметки с овърдрафт). Единственото ограничение, което Директивата въвежда е, че лице, което желае да открие такава банкова сметка не трябва да има друга банкова сметка в тази държава и трябва да се съобразява с правилата на ЕС срещу прането на пари.

Съгласно Директивата, във всяка държава от ЕС трябва да има най-малко един независим уебсайт, на който да се

сравняват таксите по платежните сметки, начислявани от различни банки. Установява се и по-бърза процедура за потребители, които желаят да прехвърлят своята сметка от една банка в друга в една и съща европейска държава. Това прехвърляне трябва да се извършва от банката получател, като банките поемат разходите за финансови загуби в случай на грешки, допуснати в този процес.

панорама на офиса скрий съдържанието