В брой 94 и 95 за 2015 г. на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани последните изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“). С преходните и заключителни разпоредби на ЗКПО са направени и промени в други закони, включително в Закона за данък добавена стойност („ЗДДС“), Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), Закона за месните данъци и такси („ЗМДТ“) и Закона за ограничаване на плащанията в брой („ЗОПБ“). По-съществените промени влязоха в сила от 01.01.2016 г. и ще бъдат разгледани подробно в настоящата статия.

Целият текст на статията може да прочетете ТУК.

Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

За повече информация и/или съдействие може да се обърнете към Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” на office@ivlawfirm.com.

панорама на офиса скрий съдържанието