Новите промени в европейското законодателство, които Европейският съюз, наричан по-долу „ЕС“, предвижда ще опростят процедурите за признаване на официални документи, издадени в друга страна от Европейския съюз. Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 бе гласуван от Европейския парламент по-рано този месец.

Към настоящия момент редица официални документи, издадени в страните-членки не се признават автоматично от съответните държавни органи, където трябва да послужат поради различия в правната регламентация или изисквания за форма и език, на които те да бъдат издадени. За да може един официален документ, издаден в държава-членка да послужи пред българските институции, то той следва да бъде допълнително

оформен по определен начин. Оформлението зависи от това дали съответната държава е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, в сила за България от 30 април 2001 г., („Хагската конвенция“), както и дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действащ Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Новият регламент предвижда премахване на редица административни изисквания и формалности, като например апостилът, необходимостта от легализиране или превод на документите. Признаването по този начин ще става по-лесно благодарение на приетите разпоредби. Това са документи за раждане, смърт, име, сключване на брак, семейно състояние, за национална принадлежност и гражданство, чисто съдебно минало и други. С премахването на тези изисквания се предвижда въвеждането на нови стандартни многоезични формуляри

за документи в ЕС.

Евродепутатите одобриха процедурите, предложени на Европейската комисия за намаляване на бюрокрацията за гражданите и фирмите при техни трансгранични действия. За да влезе в сила обаче, след гласуването на първо четене от Европейския парламент предложението трябва да бъде одобрено и от Съвета на ЕС, в който са представени правителствата на страните-членки.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои аспекти от измененията на законодателството на ЕС. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието