Концесионирането е една от сериозно регулираните дейности, както на държавните органи, така и на стопанските субекти. Поради високия обществен интерес, който е заложен при отдаването на концесия на обекти или дейности, законът е изключително стриктен, като много или почти всички от разпоредбите имат императивен характер. Възможностите за изменение на договора за концесия за изчерпателно изброени. Независимо, че от момента на взимане на решение за определяне на концесионер и влизането му в сила страните по концесията са равнопоставени, голяма част от условията по една концесия са предопределени и тази равнопоставеност има доста условен характер. На практика правата и задълженията на страните по договора за концесия се предопределят още с откриването на процедурата по възлагане на концесията. Част от задължителните документи, по които се предоставя

информация и съгласие от страна на концесионера са и основните права и задължения на страните, определени едностранно от концедента и неподлежащи на промяна от концесионера. Въпреки това, поради икономическата рентабилност на една или друга концесия твърде често стопанските субекти са склонни да приемат подписването на договори, чиито клаузи влекат очевиден правен и финансов риск. Императивният характер на регулацията предполага добро познаване на материята свързана с изменението на концесионния договор. За да се възползват от законовите възможности за изменение на договора за концесия стопанските субекти следва да познават и тълкуват детайлно въпросните условия за изменение. Това ще им позволи да подведат една или друга фактическа обстановка под регулацията, предложена в закона и съответно да се възползват от възможностите, дадени в него, в своя полза. В статията

ще разгледам, както условията изброени в закона, така и някои насоки за тълкуване на тези условия, които биха помогнали във фактическото им прилагане.

Цялата статия може да прочетете ТУК.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

панорама на офиса скрий съдържанието