На 01.01.2015 г. влязоха в сила измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС”), които бяха обнародвани в Държавен вестник, бр. 105 от 19.12.2014 г. Чрез промените се транспонира Директива 2008/8/ЕО на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставки на услуги, както и Регламент 1407/2013 на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на минималната държавна помощ или помощта de minimis. Целта на настоящата статия е да разгледа основните промени въведени в ЗДДС.

На първо място измененията и допълненията засягат предоставянето на далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път. В разпоредбата на чл. 21, ал. 6 от ЗДДС се определя, че мястото на изпълнение, при

доставка на горепосочените услуги е мястото, където лицето, получател на услугата, е установено, в случаите, когато получателят е данъчно незадължено лице. За сравнение, предишната редакция на същата разпоредба предвиждаше, че за място на изпълнение на тези доставки се счита територията на страната, при наличие на определени условия.

Създава се и специален режим на регистрация на доставчици на далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път. Съгласно чл. 97б ЗДДС на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва гореспоменатите услуги, когато получатели са данъчно незадължени лица, установени в страната и когато доставчика на услугите не е регистриран на друго основание в ЗДДС. Във връзка с тази разпоредба е създаването на изр. второ в чл. 70, ал. 4 от ЗДДС. Съгласно

него лице, регистрирано по чл. 97б няма право на данъчен кредит по отношение на стоките и услугите, които се използват за извършването на доставки, различни от далекосъобщителните услуги, услугите за радио-телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, установени в страната.

Създава се нова Глава „Осемнадесет“, озаглавена „Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица”. Чрез тази глава се въвежда специалната схема за облагане с ДДС, наречена „съкратено обслужване на едно гише”, т. нар. „mini-one-stop-shop” или MOSS. Чрез нея ще се позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и

услугите, извършвани по електронен път, по които получатели са лица, установени в други държави-членки да декларират дължимия от тези услуги ДДС в държавата-членка, в която са регистрирани. Този режим не е задължителен, а представлява възможност за доставчиците на тези услуги да избегнат необходимостта от регистрация по ДДС във всяка държава-членка, в която предоставят услугите си. Първият режим, съгласно новата глава осемнадесета e „режим извън Съюза”, приложим за доставчици на услугите, които не са установени на територията на Европейския съюз. Вторият такъв е „режим в Съюза” и е приложим за доставчици, установени на територията на Европейския съюз.

Доставчик, регистриран по този режим, представя по електронен път справки-декларации за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише всяко тримесечие, в които трябва да опише предоставените доставки, съгласно чл. 159б, ал. 4 от ЗДДС. Дължимия ДДС за дадения период

се внася по сметка на НАП. Внесения ДДС, заедно с подадените справки-декларации след това се предават на съответната държава-членка по потребление.

Освен тези промени, бяха транспонирани и измененията въведени с Регламент 1407/2013/ЕС, чрез които се въвеждат нови условия за минимална помощ, а други се изменят. Пример за едно от новите условия е във връзка с получаването на разрешение за прилагане на специалния ред за начисляване на данъка при внос и/или за възстановяване на данъка в 30-дневен срок. Съгласно чл. 166, ал. 4 от ЗДДС се въвежда ново изискване за получаване на гореспоменатото разрешение, а именно: получените минимални помощи, независимо от тяхната форма и източник, за последните три данъчни години, не трябва да надхвърлят праг от левовата стойност на 200 000 евро.

Освен това, важно е да бъде споменато, че съгласно § 33 от

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, разрешава въпроса за вече издадените разрешения за прилагане на специалния ред за начисляване на данъка при внос и/или за възстановяване на данъка в 30-дневен срок. Съгласно него лицето, получило подобно зрешение, което не е изтекло към датата на влизане в сила на измененията в ЗДДС трябва да подава информацията за остатъка от срока, относно изпълнението на инвестиционния проект в Министерството на финансите, съгласно сроковете, определени в ЗДДС.

Въведените изменения и допълнения към ЗДДС бяха необходими във връзка с привеждането на българското законодателство в съответствие с изискванията на това на Европейския съюз. С измененията в областта на помощта de minimis се въвеждат по-строги изисквания, което следва да ограничат злоупотребите в тази насока. Новата схема „съкратено обслужване на едно гише” представлява

възможност на доставчиците на далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път, предоставящи тези услуги в други държави-членки, да продължат предоставянето им, без да е необходимо да се регистрират по ДДС в държавите-членки по потребление на услугите им.

Прилагайки ЗДДС, следва да се имат предвид и измененията, които бяха направени в Правилника за прилагане на ЗДДС, които са публикувани в ДВ бр.1/06.01.2015г.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху новите изменения и допълнения в ЗДДС. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзкa Ви препоръчваме

да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Кo.”.

панорама на офиса скрий съдържанието