Правата, свързани с интелектуалната собственост („ИС”), са в основата на индустрията с медицински изделия, в която всекидневно се произвеждат нови изобретения и продукти. Поради тази причина дружествата в сектора трябва да бъдат наясно с необходимостта да защитят една от най-важните черти на продуктите си – тяхната интелектуална собственост. Иновациите са от изключителна важност в този силно конкурентен сектор. Но те се нуждаят от правна закрила, за да могат да генерират печалба за дружеството.

Секторът с медицински изделия е много чувствителен от потребителска гледна точка и е силно регламентиран на национално ниво и на ниво Европейски съюз. Приложимите нормативни актове са Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия,

Директива 90/385 ЕИО относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия, Директива 98/79/ ЕО относно диагностичните медицински изделия in vitro, българският Закон за медицинските изделия.

Стъпки към закрила

Всяко дружество трябва да обмисли възможните права на ИС, свързани с техни нови продукти, и тяхната закрила по време на всяка стъпка от създаването на продукта преди лансирането му на пазара.

1. Препоръчително е да бъде извършен анализ на закрилата на ИС преди започване на процеса по създаване на ново изделие, защото закрилата е възможна единствено за обекти, които са нови. В противен случай, при опит за регистрация при компетентната служба, ще бъде отказана закрила на ИС. Този анализ трябва да бъде

извършен не само в България, но също и във всички държави, възприемани като потенциален пазар. Установено е, че на практика около 25 % от разработвания и проучвания са пропиляни за продукти, които вече съществуват. Това ясно показва, че извършването на анализ на ИС е изключително важен, за да бъде минимизиран или напълно отстранен рискът от пилеене на ресурси.

2. Следващата стъпка към закрила на ИС трябва да започне с изготвяне на договори. В случаите, когато продуктът ще бъде създаден от служител или екип от служители, необходимо е да бъдат добавени специални клаузи за неразкриване на информация към трудовите договори или сключване на договор за неразкриване на информация. Това ще намали риска за изтичане на информация до конкуренти и всякакъв друг вид непозволено разкриване на информация, която би могла да осуети права на ИС за продукта.

3. Накрая, преди лансирането на продукта на пазара най-важното нещо е да бъде регистриран продукта, за да може да се осигури закрила на правата на ИС. На този етап важно е да се реши дали продуктът ще се патентова, дали ще се регистрира като търговска марка или като промишлен дизайн, което зависи от характеристиките на продукта и целите на дружеството.

Специалистите по Интелектуална собственост и Медицинско право на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”, член на BWSP, предоставят проучване и анализ на възможностите, относно установяването и закрилата на права на ИС на национално и международно ниво. Освен това изготвяме и консултираме по трудови договори и договори за неразкриване на информация, относими за създаването и разработването на медицински изделия. Представителите по индустриална собственост на Адвокатското дружество са правоспособни пред българското Патентно ведомство („БПВ”), Службата за

хармонизация на вътрешния пазар („СХВП”) и Световната организация за интелектуална собственост („СОИС”). Нашите съвети са насочени към установяване на най-добрия начин за закрила на ИС, взимайки предвид спецификите на медицинското изделие и целите на дружеството.

Надолу ще разгледаме различните режими, които следва да бъдат взети предвид, когато се регистрира медицински продукт или медицинско изделие.

Различна закрила на ИС

Има 3 начални вида закрила на ИС и един последващ. В следващия параграф ще разгледаме различните видове и методи на закрила на ИС.

Първият вид закрила на ИС е издаване на патент. Патентите закрилят технически изобретения, които са нови, включват изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Закрилата на патента над изобретението се

изразява във възможността на притежателя му да предприема правни действия срещу лица, използващи изобретението без разрешение. Закрилата на патента трае 20 години от датата на подаване на заявката при БПВ. Също така, може да бъде подадена единна заявка за патент, който се издава от Европейското патентно ведомство, като трябва да бъдат избрани държавите членки, в които се иска да бъде валиден. Патентът на ЕС трае 20 години от датата на подаване на заявката. Патентите са подходящи за медицински изделия, като например терапевтични или хирургични апарати, за да бъде осигурена стабилната им закрила.

Вторият вид на закрила на ИС е регистрация на промишлен дизайн. Ако промишлен дизайн е нов и има индивидуализиращ характер, то той може да бъде регистриран, за да се осигури закрила за съответно медицинско изделие. Регистрираните промишлени дизайни се използват за да бъдат спрени фалшиви

продукти, които се възползват от популярността на вече утвърден промишлен дизайн. Последното представлява често срещана лоша практика в силно конкурентни сектори, какъвто е този за медицински изделия. Промишлени дизайни, регистрирани при БПВ са валидни само в България за първоначален период от 10 години. Регистриран промишлен дизайн може да бъде продължаван за периоди от по 5 години до достигане на максимума от 25 години. Промишлен дизайн може да бъде регистриран при СХВП и по този начин да се придобие закрила за промишлен дизайн на Общността, валиден във всички държави членки. Регистрираните промишлени дизайни на Общността, първоначално са валидни за 5 години и могат да бъдат подновявани за периоди от по 5 години до максимума от 25 години.

Закрилата на търговска марка е друг вид закрила на ИС за медицински изделия. Когато се регистрира търговска марка е необходимо да бъдат избрани най-голям брой релевантни класове за продукта, за да може да се получи

възможно най-добрата закрила. Нашите специалисти по ИС предоставят практически съвети по специфичните класове, съгласно спогодбите за класификациите от Виена и Ница. Регистрацията на търговска марка може да бъде извършена на национално, международно или на ниво на Общността. Различните нива на регистрация се извършват пред различните компетентни ведомства – националната регистрация се извършва при БПВ, регистрацията в Общността е при СХВП, а международната е при СОИС. Различните регистрации имат различно териториално действие – националната регистрация е валидна за България, тази в Общността е валидна за всички държави-членки, а международната е валидна за всички държави, членки на Мадридската система. Срокът на закрила на всички тези регистрации е за 10 години, като могат да бъдат подновявани неограничен брой пъти.

След като създателят на медицинското изделие се е сдобил с един или няколко от горните видове на закрила на ИС, последните могат да бъдат осъществявани и подсигурени на практическо ниво чрез мерки за граничен контрол.

Мерките за граничен контрол могат да бъдат установени като търговската марка, патента или промишления дизайн бъдат записани при българската Агенция „Митници” или при съответната митническа служба в държава-членка. Поради задължението на митническите служби да проверяват стоки, влизащи в ЕС, същите ще имат и правото да ги конфискуват и унищожават, в случай че нарушават права на ИС. При хипотезата, че митническа служба открие стоки, заподозрени в нарушаване на права на ИС, те ще могат да ги задържат и са задължени да информират притежателя на правото на ИС. Последният ще трябва да подаде след това и заявление за действие. Ако митническата служба установи, че задържаните стоки

нарушават права на ИС, могат да предприемат определени мерки, а именно: да откажат стоките да влязат на митническата територия на Общността, да откажат освобождаването им за свободно разпространение и др. Това е ефективен метод, предпазващ навлизането на фалшиви продукти в ЕС от трети страни, като по този начин се стига до ограничаване на продуктите на пазара, опитващи се да копират медицинското изделие на дадено дружеството.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.”, член на BWSP, консултира и предоставя услуги за издаване на патенти, регистриране на промишлени дизайни и търговски марки на национално и международно ниво. Намираме, че първоначалното проучване, относно вида на закрилата, географското местоположение и специфичните класове, е една от най-важните стъпки за установяване на закрила на ИС. Първоначалното проучване ще предостави важна информация за бъдещата структура на закрила на ИС

и свързаните с установяването й разходи. Една добре замислена структура на закрила на ИС ще позволи на създателя на медицинското изделие да заздрави бизнеса си и позицията си на пазара, което би довело до устойчив бизнес модел.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху приложимата закрила на права на ИС. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

Цялата статия може да прочетете тук.

панорама на офиса скрий съдържанието