През август 2013 г. Адвокатско Дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ извърши пълен правен анализ на българската компания „Енерджи инвестмънтс” АД, която е собственик на водна и фотоволтаична електроцентрала. Някои от съдружниците в „Енерджи Инвестмънтс” АД са чуждестранни дружества, регистрирани в Панама и действащи чрез представители в България. Адвокатското Дружество извърши анализа за „Илюминейшън Консулт” ООД, които имаха намерението да закупят всички дялове на „Енерджи Инвестмънтс” АД. Клиентът планираше да финансира част от сделката чрез банков кредит, като Адвокатското дружество участва в преговорите с банката относно кредита и обезпеченията.

Адвокатското дружество води преговорите с продавача, отнасящи се необходимите стъпки по прехвърляне на дяловете, плащане на цената и извършване на необходимите корпоративни промени. В процеса на преговорите Диляна Илиева и Антон Узунов подготвиха

Договорът за прехвърляне на дружествените дялове, Договорът за доверителна сметка, декларации и др.

Особеностите на случая бяха свързани с банковия кредит, необходим за част от покупната цена, учредяването на залог върху дяловете в полза на банката, изменяне на правото на глас по отношение на дяловете, върху които банката има учреден залог; качеството на съдлъжник на „Енерджи Инвестмънтс” АД, като обезпечение по друг кредит.

По този казус работиха Диляна Илиева, Управляващ съдружник, която беше подпомагана от Антон Узунов, Старши адвокат.

Случаят беше приключен в средата на юни 2014 г.

панорама на офиса скрий съдържанието