През юли 2014 г. с бр. 61 на Държавен вестник, бяха обнародвани и влязоха в сила измененията в Закона за защита на потребителите (наричан по-долу „ЗЗП”), транспониращ Директива 2011/83/ЕС. Чрез тях се добавят нови изисквания към търговците при сключване на договори от разстояние или при онлайн продажбите.

Най-същественото изменение в ЗЗП е увеличаването на броя на дните, в които потребителят може да се откаже от сключения договор от разстояние на 14 дни. Ако потребителят се откаже в посочения срок, той няма да бъде задължен да заплаща обезщетение, неустойка, нито да посочва причина за отказа си. Когато договорът се отнася за услуга, 14-дневният срок започва да тече от деня на сключване на договора, а когато договорът се отнася за получаване на стоки, срокът започва да тече от деня на приемане на стоките, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗЗП.

Защитата на потребителите е подсилена и от нововъведената разпоредба, която регулира случаите, когато търговецът не е изпълнил задължението си да информира потребителя за правото му да се откаже от договора от разстояние в 14-дневния срок. При този вид пропуск и несъобразяване със законовите разпоредби от страна на търговеца потребителят може да се откаже от договора в срок от една година и 14 дни.

В случай че потребителят упражни правото си на отказ от договора, търговецът е длъжен да възстанови всички получени суми, включително и разходите за доставка, не по-късно от 14 дни, след като е бил уведомен от потребителя за отказа.

Промените в ЗЗП допълват изискванията към информацията, която търговецът е длъжен да предоставя на потребителя в преддоговорните отношения с него при договорите от разстояние. При договор от разстояние,

който се сключва по електронен път чрез интернет страница и който предвижда задължение за потребителя да извърши плащане, търговецът е длъжен да предостави на потребителя задължителна информация, включваща: крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси, условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоката, условията, срокът и начинът за упражняване правото на отказ по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави поръчката си. Тази промяна несъмнено ще наложи и редица промени в досега съществуващите интернет страници, занимаващи се с електронна търговия.

Ако извършването на поръчка е свързано с активиране на бутон или на подобна функция, върху бутона или върху тази подобна функция трябва да са изписвани четливо само думите „поръчка със задължение за плащане” или

друга съответна недвусмислена формулировка, от която става ясно, че извършването на поръчка води до задължение за плащане от страна на потребителя.

Когато търговецът не спази споменатите изискванията, потребителят не е обвързан от договора или поръчката, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗЗП.

Промените въвеждат и ново задължение на търговеца при договор за продажба от разстояние, с което го задължават да предостави на потребителя копие от подписания договор или потвърждение на договора на хартиен или ако потребителят се съгласи – на друг траен носител. Потвърждението трябва да бъде предоставено на потребителя в разумен срок след сключване на договора от разстояние или най-късно в момента на доставката на стоките или преди да е започнало извършването на услугата, съгласно чл. 49, ал. 8 от ЗЗП.

Добавен е и списък от договорите от разстояние, при

които потребителят няма да има право на отказ от договора от разстояние. Такъв е случаят, когато услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя или когато стоките, които се доставят на потребителя, са изработени по негова поръчка. Важно е да се отбележи, че потребителят ще има право да се откаже от договора от разстояние при договори, сключени по време на онлайн търг, например при договори, сключвани през e-bay, които договори са често срещана практика при електронната търговия.

Друго изменение, целящо да защити по по-добър начин правата на потребителите, е задължението на търговеца да предостави на потребителя стоките, предмет на договора, в срок не по-късно от 30 дни от сключването на договора. Ако търговецът не предостави в посочения срок стоката, потребителят изисква от него извършването на доставката да стане в допълнително определен срок.

В случай че и този срок не бъде спазен от търговеца, тогава потребителят може да развали договора, съгласно чл. 103б, ал. 2 от ЗЗП.

Разгледаните изменения безспорно ще доведат до подобряване на защитата на правата на потребителите и същевременно ще наложат изменения в досега съществуващия в България модел за електронна търговия, като по този начин спомогнат за засилване на сигурността при закупуването на стоки онлайн.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

панорама на офиса скрий съдържанието