Юридическите лица ще попълват ново Приложение № 4 към годишните данъчни декларации („ГДД“) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (“ЗКПО”) за 2013 г., а физическите лица Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (“ЗДДФЛ”).

Съгласно одобрения образец юридическите лица следва да декларират сделките със свързани лица и/или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим на годишна база.

Министерство на финансите издаде указание № 3/10.03.2014 г. („Указанието”) с оглед внасяне на яснота относно попълването на Справка 1 от Приложение 4 към ГДД по чл. 92 от ЗКПО, както и на Справка 7 от Приложение 2 на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ.

Съгласно Указанието в Справка 1 от Приложение 4 се декларира стойността на извършените сделки през 2013 г., независимо от вида, формата и момента на сключване на сделката и без значение дали е получено или извършено плащане по сделката (с изключение на случаите на предоставяне/получаване на заем, по отношение на които важат специфични правила). Когато сделката е изпълнена частично през 2013 г., посочва се стойността на тази част от сделката, която е изпълнена през 2013 г.

Oт значение за декларирането на сделките със свързани лица е те да са свързани към момента на изпълнението по съответната сделка.

Във връзка с декларирането на главниците по получени/предоставени заеми се уточнява, че по код 4 от справката се посочва целият размер на получената/ предоставена през съответната година главница.

Погасителните вноски по заема, направени през годината, както и остатъците по него, не следва да се отразяват в справката. Пояснено е също така, че лице, предоставящо заем, попълва колона „Предоставящ”, както по отношение на главницата (код 4), така и по отношение на приходите от лихви (код 6) и на увеличението на счетоводния финансов резултат (код 7), ако такова се изисква.

В Указанието са дадени конкретни примери за сделки/взаимоотношения, които попадат в обхвата на Приложение 4, код 6, а именно:

1. Допълнителни парични вноски, извършени по реда на чл. 134 от ТЗ – с оглед на това, че те не могат да се определят като заем;

2. Изпълнение по неустойки, наказателни лихви и други с аналогичен характер;

3. Прехвърляне към/от свързано лице или към/от лице от юрисдикция с преференциален данъчен режим на предприятие по смисъла на чл. 15 от ТЗ;

4. Възнаграждения по договори за управление и контрол;

5. Инвестиции в свързани предприятия или в лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим при учредяване на дружество чрез непарична вноска, както и увеличаване на капитал под същата форма. Смята се за непарична вноска и апортът на вземане от дружество, чийто капитал се увеличава;

6. Непарично участие в неперсонифицирани дружества (акционерни дружества, за да бътат отграничени от дружествата с ограничена отговорност, например);

7. Прехвърляне на вземания по договори за цесия, когато към момента на прехвърлянето цедентът и цесионерът са свързани лица или една от страните е лице от юрисдикция

с преференциален данъчен режим – с оглед на това, че вземанията представляват активи, продажната/покупната цена се посочва по код 1, а не по код 6. Сконтото не се декларира;

Указанието конкретизира случаите, когато не следва да се декларира информация в Справка 1, както следва:

1. Информация, свързана с разпределение на дивиденти и ликвидационни дялове;

2. Парични трансфери, които нямат характер на заеми, като аванси, разчети във връзка с префактуриране на електроенергия, вода, топлоснабдяване;

3. Трансфери между едно място на стопанска дейност в страната на едно предприятие и друга част на същото предприятие, поради това, че се осъществяват в рамките на едно и също лице;

4. Провизии и начисления към свързани лица и лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим;

5. Капитализиране в стойността на активите лихви при прилагане на Международен счетоводен стандарт 23 „Разходи по заеми“;

6. Преобразуване на търговски дружества съгласно ТЗ и ЗКПО;

7. Парични вноски в капитала на търговско дружество (включително и при учредяването му) или парично участие в неперсонифицирано дружество;

8. Информация за трудови правоотношения, като например правоотношения по договори за управление и контрол и др. Изключението се прилага и при полагане на личен труд по извънтрудови правоотношения между физически лица и дружества – свързани лица, в случаите, когато за тези взаимоотношения се предоставя данъчна и осигурителна информация от/за физическото лице;

9. Сделки/взаимоотношения, извършени в изпълнение на задължение, произтичащо от нормативен акт.

Юридически лица, които не са регистрирани по Закона за данък добавена стойност („ЗДДС“), трябва да впишат стойността на сделките с начислен косвен данък. Юридически лица, които са регистрирани по ЗДДС трябва да отразят сделките без ДДС. Получените дивиденти от офшорна компания не следва да се обявяват.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои особености при подаването на данъчни декларации през 2014 г. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.

панорама на офиса скрий съдържанието