На 20-ти февруари 2014 г., Европейският парламент прие директива, относно колективното управление на авторското право и сродните му права (Директивата), която цели да улесни доставчиците на онлайн музика при предоставянето й в държавите-членки на ЕС. Идеята е, че това ще окуражи развитието на онлайн музикалните услуги в целия ЕС, като същевременно ще осигури и защита на авторските права.

Според Директивата, онлайн доставчиците на музика ще могат да получават лиценз от организации за управление, валиден за целия ЕС, вместо да се налага да получават отделни лицензи във всяка държава-членка. Директивата постановява различни минимални изисквания, които организациите за колективно управление ще трябва да имат предвид, когато дават подобни лицензи.

Също така, за да се осигури универсален лиценз на музикантите във всички държави-членки, организациите

за управление, издаващи лицензи за авторски права за една държава, ще могат да поискат друга организация за управление да представлява техния репертоар. Когато определени условия от Директивата са налице, вторите организации за управление ще бъдат задължени да се съобразят с подобни искания. Това ще допринесе за развитието на културното разнообразие, тъй като и най-малкият и неизвестен репертоар ще има достъп до целия пазар.

За да бъдат защитени авторските права, общи изисквания, като управление, финансово управление, прозрачност и отчитане ще важат за организациите за колективно управление в ЕС.

Важно е да се спомене, че Директивата не урежда на наднационално ниво лицензирането на някое от другите права, необходими за предоставянето на музика онлайн – в частност правата на продуцентите и изпълнителите.

Също така, Директивата цели да осигури за авторите адекватни възнаграждения в кратък срок, но срокът за подобни плащания е определен да бъде не по-късно от девет месеца от края на финансовата година, в която са били събрани приходите, резултат от правата. Този срок може да бъде наречен неамбициозен в днешната дигитална епоха.

Самата Директива не определя никакви конкретни санкции, вместо това заявява, че всички принудителни мерки, трябва да бъдат „ефективни, пропорционални и възпиращи”.

Процедурата по одобрението на Директивата е завършена, като се очаква публикуването в Официалния вестник на ЕС, като крайният срок за транспонирането на Директивата в държавите-членки ще бъде до 2016 г.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични практики на Европейският парламент. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

панорама на офиса скрий съдържанието