Уважаеми Клиенти,

Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството на крайните срокове за обявяване на годишните финансови отчети („ГФО”) за 2013 г. в Търговския регистър са както следва:

  • За Еднолични търговци – 31 май 2014 г.;
  • За дружества с ограничена отговорност – 30 Юни 2014 г. в
  • За акционерни дружества – 31 Юли 2014 г. Акционерните дръжества подават своите ГФО едиствено и само по електронен път.

Всеки ГФО, заявен за вписване в Търговския регистър следва да съдържа всички съставни части съгласно Закона за счетоводството, a именно:

  • Счетоводен баланс
  • Отчет за приходите и разходите
  • Отчет за паричните потоци
  • Отчет за собствения капитал
  • Прилагана счетоводна политика
  • Годишен доклад за дейността/ Консолидиран доклад за дейноста

Моля да имате предвид, че съгласно практиката на Търговския регистър представянето на ГФО без всичките му съставни части може да доведе до отказ за вписването му и съответно налага на глоби, така както е посочено по- долу.

Заедно с ГФО акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението

на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

ГФО на предприятие, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях.

При неспазване на сроковете по-горе Tърговският регистър може да наложи глоба в размер от 2000 до 3000 лева.

Бихме препоръчали кампанията по подаване на ГФО да започне възможно най-скоро, за да се избегне подаване в последния момент, при неработеща система на

Търговския регистър, което да доведe до неспазване на срокове и последващи санкции.

Aко желаете да ползвате нашите услуги във връзка с обявяване на годишните финансови отчети на дружествата, които представлявате, моля не се колебайте да ни потърсите.

 

панорама на офиса скрий съдържанието