Вноските за ДДС, чиито краен срок изтече на 14-ти февруари 2014, може би ще са последните, които ще се правят по досегашния ред за внасяне на задълженията. Причината е решението на Конституционния съд да обяви за противоконституционни промените, които бяха въведени чрез § 44, т. 3, б. „а“ и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ., бр. 94/2012 г.) и с които беше променена разпоредбата на чл. 169, ал. 4 и отменена разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Решението засяга разбунилата духовете от миналата година единна сметка. То беше обявено на 5 февруари 2014 г. и с оглед на сроковете и неяснотата по отношение на промените, които ще бъдат необходими, вноските за ДДС с краен срок до 14 февруари 2014 г. ще се правят по досегашния ред на внасяне на задълженията.

Промените във връзка с решението на съда тепърва трябва да бъдат не само предложени от експертите на Министерство на финансите и НАП, но и да бъдат обсъдени с работодателски организации и синдикати и съответно внесени в Народното събрание.

Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

панорама на офиса скрий съдържанието