На 03.01.2014 г. в брой 1 на „Държавен вестник” беше обнародван Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици („Закона”). Целите на Закона са недопускане на подобни дружества до усвояване на публични средства и управление на финансовия им ресурс в противоречие с обществения интерес, както и предотвратяване на отклонение от данъчно облагане. Законът реферира към дефиницията на „юрисдикциите с преференциален данъчен режим”, посочен в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Забрани 

Законът въвежда различни преки и косвени забрани за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и за свързаните с тях

лица. По отношение на дефиницията за „свързани лица” се прилага Търговският закон. Забраните включват:

  • Ограничение за подобни дружества, не само за участие по процедури за придобиване на лиценз за извършване на определени дейности, но също и за участие в следните дружества: кредитна институция, застрахователна и пенсионно-осигурителна и платежна институция, мобилен оператор, извършване на дейност по Закона за пазарите на финансови инструменти;
  • Ограничение за участие в процедури за получаване на концесии и за обществени поръчки, търсене и проучване на полезни изкопаеми, публично – частни партньорства;
  • Участие в приватизационни сделки, в търговски дружества с държавно или общинско участие, одитори,

независими оценители и такива извършващи дейност по Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници.

Изключения от забраните

Законът предвижда следните хипотези на неприлагане на горните ограничения. Такива са:

  • Когато акциите на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава-членка на ЕС, страна по Споразумението за ЕИП или когато акциите на това дружество се търгуват на пазар, включен в списъка на редица специални закони и действителните собственици – физически лица са обявени;
  • Когато дружеството, регистрирано в юрисдикции с

преференциален режим е част от икономическа група, която отговаря на определени в Закона критерии

При подаване на неверни данни, с цел подобно дружество да бъде причислено към изключенията, Законът предвижда, в зависимост от конкретния случай: отказ за издаване на лиценз, отстраняване от процедурата по обществена поръчка заедно с налагане на глоби и др.

Вписване в Търговския регистър 

Обстоятелствата, предоставящи освобождаване от гореспоменатите забрани, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър. Освен тези обстоятелства, на вписване подлежат и идентифициращите данни на действителните собственици. В случай, че съответното дружество не е вписало тези обстоятелства, за него ще важат забраните.

Прилагане на Закона 

Предвид широкия обхват на дефиницията на „свързани лица”, предвидена в Търговския закон следва всяко едно от дружествата, извършващо някоя от регулираните от Закона дейности да извърши собствена преценка за неговата приложимост и изпълнението му.

Законът не предвижда изрични разпоредби как ще се извършва контрол по изпълнението му, кои ще са компетентните органи (независимо от това, че правната логика сочи към съответните регулатори), нито, не на последно място, как ще бъдат доказвани изпълнението, нарушаването или попадането в групата на изключенията от страна на конкретното дружество. Част от това доказване всъщност е и изискваното вписване в Търговския регистър, както е посочено по-горе.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието