На 9 декември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд на Република България (“ОСГТК”) прие Тълкувателно решение № 1 / 2013 г. (наричано по-долу за краткост „Тълкувателното решение”). На вниманието на магистратите са поставени 11 въпроса, на които те дават отговор чрез същото решение. Всеки един от тях ще бъде разгледан последователно в настоящата статия.

панорама на офиса скрий съдържанието