През март 2013 г. бяхме потърсени от Lexidale, за да изразим юридическото си мнение, относно преобразуване с участие на дружества от държави-членки на Европейския съюз или от друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство , след въвеждането на Директива 2005/56/ЕК, отнасяща се до презграничните сливания, в българския Търговски закон.

В допълнение на изпратения отговор, бяхме назначени да изготвим частта, отнасяща се до България.

В съответствие с член 18 от Директива 2005/56/ЕК за презграничните сливания (ДПГС), Европейската комисия постави под наблюдение практическото приложение на презграничните сливания в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” беше възприето като важен източник за това проучване.

Целта на проучването бе да бъде анализирано транспонирането и приложението на ДПГС във всяка от страните-членки. Разгледахме българската правна рамка, във връзка с ДПГС и нейното приложение. Проучването целеше да разберат и очертаят различните начини, по които ДПГС е транспонирана и проблемите, произлизащи от нейното приложение и връзката между директивата и свързаното с нея национално право.

В последвалия месец екип, състоящ се от г-жа Диляна Илиева, Управляващ съдружник, г-жа Доника Илиева, Младши консултант и г-н Петър Михайлов, Младши консултант, изготвиха частта, отнасяща се до България, наблягайки на няколко от най-дискутираните аспекти за характера на процедурата: обхват на ДПГС, права на съдружниците и защитата на обществения интерес, на облигационерите и носителите на други права, защита на миноритарните съдружници, оценка и съотношение на замяна и накрая, но не на последно място, участие на работниците и служителите. Както отбелязахме в нашата

работа, преобразуване с участие на дружества от държави-членки са рядък вид трансформации за българските дружества. Все още има области на практически неясноти, поради малкия брой на приключени процедури. Заедно с липсата на правна литература по въпроса, това е една малко експлоатирана процедура за повечето практикуващи юристи в България. Вярваме, че благодарение на работата за нашите клиенти в тази област, както и на участието в проучването сме изградили един отличен екип от експерти и доверени професионалисти в тази област.

 

панорама на офиса скрий съдържанието