На 13 юни 2013 г. Съдът на Европейския съюз (наричан по-долу „СЕС”) постанови решение по дело С-62/12 с предмет преюдициално запитване, отправено от Административен съд – гр. Варна относно дело, заведено от Галин Костов срещу Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – град Варна при Централно управление на Национална агенция за приходите.

Фактите по делото са следните:

Галин Костов упражнява независимо професията на частен съдебен изпълнител и в това си качество той е регистриран по Закона за данък добавена стойност („ЗДДС”). На 13 ноември 2008 г. г-н Костов сключва договор за поръчка с дружеството „Бон Марин” АД, съгласно който Галин Костов се задължава в качеството си на довереник на „Бон Марин” АД да подаде заявления за участие в три търга за продажбата на три недвижими имота, държавна собственост. Той се задължава, в случай

че бъде обявен за купувач на имотите, да прехвърли правото на собственост върху посочените имоти на „Бон Марин” АД, срещу което дружеството се задължава да осигури необходимите финансови средства за закупуването на имотите и да заплати на г-н Костов възнаграждение в размер на 50 000 лева. Въпросното възнаграждение е изплатено в деня на подписване на договора. През май 2009 г., Галин Костов придобива от държавата правото на собственост върху имотите, а на 30 юни 2009 г. с негово съгласие „Бон Марин” АД прехвърля на „Блейк Сий Кепитал” ЕООД изцяло правата и задълженията си, произтичащи от договора.

Спорът в областта на данък добавена стойност (”ДДС”) възниква от ревизионен акт, според който г-н Костов е получил възнаграждение от 50 000 лв. в замяна на облагаема доставка на услуга по смисъла на чл. 12 от ЗДДС, извършил я е в качеството на регистрирано за целите на ДДС лице и следователно трябва да начисли този данък върху тази сума. Ревизионният акт е обжалван

по административен ред и потвърден от Директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Варна.

Г-н Костов обжалва акта на Директора по съдебен ред и при тези обстоятелства компетентният Административен съд – гр. Варна решава да спре производството и да постави на СЕС следния преюдициален въпрос:

Трябва ли физическо лице, регистрирано за целите на ДДС поради упражняваната от него дейност като частен съдебен изпълнител, да се счита за данъчнозадължително лице по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Директивата за ДДС и задължено да начисли ДДС по смисъла на чл. 193 от Директивата за ДДС по отношение на услуга, която е извършена инцидентно и без връзка с упражняваната от него дейност като частен съдебен изпълнител?

Отговорът на този въпрос следва да се отнася не само до

лицата, регистрирани за целите на ДДС в качеството си на частни съдебни изпълнители, но също така до всяко друго лице поставено в аналогична ситуация, включително, но не само – адвокати, нотариуси и т.н.

Чл. 9, параграф 1 от Директивата за ДДС гласи следното:

„1. „Данъчнозадължено лице” означава всяко лице, което извършва независима икономическа дейност на някое място, без значение от целите и резултатите на тази дейност.”

В този контекст, поставеният на вниманието на СЕС преюдициален въпрос следва да изясни дали лице, регистрирано за целите на ДДС, следва да се приема като „данъчнозадължено лице” по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Директивата за ДДС по отношение на всяка друга инцидентно извършвана стопанска дейност?

С оглед изложени обстоятелства, СЕС счита, че не би било в съответствие с целта на едно просто и възможно най

-общо разбиране за ДДС, ако чл. 9, параграф 1 се тълкува в смисъл, че понятието за „икономическа дейност” не включва дейност, която макар и извършена само инцидентно се включва в общото определение на това понятие.

В този смисъл, лице, регистрирано за целите на ДДС поради упражняваната от него дейност, трябва да се счита за „данъчнозадължено лице” и по отношение на всяка друга икономическа дейност, при условие че тази дейност съставлява дейност по смисъла на чл. 9, параграф 1, втора алинея от Директивата за ДДС, а именно – всяка дейност на производители, търговци или лица, предоставящи услуги, и дейностите на свободните професии.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични практики на Европейския съд. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да

предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

панорама на офиса скрий съдържанието