На 22 май 2013 г. в Брюксел на заседание на Европейския съвет бяха направени редица предложения за подобряване на политиката на Европейския съюз (наричан по-долу „ЕС”) относно цената на енергийните доставки, регламентацията на въпроса и бъдещото развитие на сектора, както и относно мерките срещу данъчните измами и укриването на данъци.

Някои от по-важните предложения са следните:

1) Енергeтика

Основната цел на енергийната политика на ЕС е осигуряване на сигурни доставки на енергия за домакинствата и бизнеса на достъпни цени и по безопасен и устойчив начин. С оглед тази задача, Европейският съвет счита, че особено внимание трябва да се отдели на бързото и удачно транспониране на европейското законодателство, в това число и на Директивата относно насърчаването на енергия от възобновяеми източници, както и на засилване на ролята и правата на

потребителите, включително по отношение на смяна на доставчиците, повишаване на енергийната ефективност и производството на собствена енергия и преди всичко защитата на най-уязвимите потребители.

Комисията възнамерява до докладва в началото на 2014 г. за напредъка на вътрешния енергиен пазар, като държавите-членки се задължават да обменят информация относно основни решения от национално значения в областта на енергетиката, като изцяло зачитат избора на всяка държава за енергийния микс.

Европейският съвет счита още, че са необходими значителни инвестиции в нова и по-съвременна енергийна инфраструктура, за да се подсигурят непрекъснатите доставки на енергия на достъпни цени. Финансирането за това следва да идва предимно от самия пазар.

Изключително важно е да се засили диверсификацията на енергийните доставки в ЕС и да се развиват нови

източници на енергия, за да се осигурят надеждни доставки, да се намали външната зависимост и да се стимулира икономическият растеж. За постигането на тази цел, Европейският съвет приема, че редом с други мерки, следва да се развива енергията от възобновяеми източници, като се търси възможно най-ниска цена, по-голяма интеграция на пазара и стабилност на мрежата, стъпвайки върху опита на определени държави, които са направили сериозни инвестиции в технологии за енергия от възобновяеми източници.

Не на последно място, Европейският съвет обръща внимание и на енергийната ефективност, като счита, че вземането на мерки в тази посока би могло да доведе до обръщане на настоящите тенденции относно цените и разходите за енергия. Транспонирането на Директивите за енергийна ефективност и енергийни характеристики на сградите е от изключително значение.

2) Данъци

Европейският съвет счита, че е важно да се вземат мерки срещу данъчните измами и укриването на данъци и това е дори още по-значима цел в настоящия контекст на данъчна консолидация, за да се гарантират фискалните приходи и да се запази доверието в справедливостта и ефективността на данъчната система.

За постигането на тази цел приоритет следва да бъде даден на засилването на автоматичната обмяна на информация както на равнище ЕС, така и на глобално ниво. В рамките на ЕС, Комисията възнамерява да предложи изменения на Директивата за административно сътрудничество през юни, за да може обмяната на информация да обхване всички доходи. Колкото до глобалната обмяна на информация, Европейският съвет приветства усилията на Г8, Г20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие („ОИСР”) за създаване на международни стандарти.

Европейският съвет счита още, че преди края на годината трябва да бъде приета изменената Директива за данъчно облагане на доходите от спестявания.

За ефективна борба срещу ДДС измамите Европейският съвет очаква от Съвета да приеме Директивите за механизма за бързо реагиране и механизма за самоначисляване преди края на юни 2013 г.

Относно нуждата от мерки срещу данъчните измами и укриването на данъци, както и срещу прането на пари в рамките на общия вътрешен пазар, както и спрямо трети несътрудничещи държави, Европейският съвет предлага да се приемат преди края на годината измененията на третата Директива срещу изпирането на пари.

Относно развитието на всичките тези въпроси, Съветът ще изготви доклад преди декември 2013 г.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични практики на Европейския съвет. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието