В брой 30 на „Държавен вестник” от 26.03.2013 г. беше обнародван новоприетият Закон за туризма („ЗТ”) който следва да замести отменения чрез същия акт вече недействащ Закон за туризма. Новият ЗТ влиза в сила от деня на обнародването с изключение на разпоредбите на глава девета, десета и дванадесета, отнасящи се съответно до условията и реда за предоставяне на спа и уелнес услуги, подаване на документи по електронен път, за екскурзоводите, планинските водачи и ски – учителите. Въпросните разпоредби ще влязат в сила 6 месеца след обнародването. Приетият от Народното събрание ЗТ урежда обществените отношения, свързани с управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти, както и правомощията на държавните органи в провеждането на политика за устойчивото развитие на туризма.

Основните цели на ЗТ са осигуряване на защита на потребителите на туристически услуги, осигуряване на условия за устойчиво развитие на туризма,

конкурентоспособността на националния туристически продукт, въвеждане на единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставяне на туристически услуги.

Някои от по-съществените изменения спрямо съществуващата досега законова уредба в областта на туризма са следните:

1. Държавна политика и органи за управление на туризма

1.1. Съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗТ „държавната политика в областта на туризма се определя от Министерския съвет.” Именно той следва да одобри по предложение на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма („МИЕТ”) „Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегии за развитие на отделни видове туризъм”. Държавната политика в сферата на туризма продължава да бъде провеждана от МИЕТ.

1.2. Регламентира се допълнително дейността на Националния съвет по туризъм („НСТ”), като неговите правомощия са посочени в чл. 8 от ЗТ. Законът определя и редица правомощия на областните управителни на ниво област и на общинските съвети и кмета на ниво община.

2. Туристическо райониране

2.1. Чл. 15, ал. 1 от ЗТ гласи, че „територията на страната се разделя на обособени територии – туристически райони, с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.”

Туристическите райони следва да имат собствено наименование, лого и слоган. Броят, наименованието и териториалният обхват на туристическите райони се обявяват със заповед на МИЕТ, която се обнародва в „Държавен вестник”.

2.2. Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗТ „туристическият район се управлява от организация за управление на

туристическия район (“ОУТР”). ОУТР са юридически лица, които се регистрират по реда на ЗТ. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия – туристически район.

2.3. Органи на ОУТР са общото събрание, управителният съвет и контролният съвет. Общото събрание на ОУТР е върховен орган и включва всички негови членове.

2.4. Бюджетът на ОУТР се формира от членски внос, приходи от стопанска дейност и предоставяне на платени услуги, средства от участие в европейски, международни и други донорски програми, дарения от физически и юридически лица и други източници.

3. Туристически сдружения

3.1. Туристическите сдружения по ЗТ се учредяват, регистрират, управляват, преобразуват и прекратяват по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно чл. 47, ал. 3 от ЗТ, техният предмет на дейност „включва дейности за координиране действията при формирането и маркетинга на туристическия продукт и информационното обслужване на туристите, по разработване и реализиране на инициативи и проекти в областта на туризма, дейности за защита на интересите и представителство на членовете в предвидените по този закон случаи, както и други дейности за развитието на туризма.”

3.2. Туристическите сдружения могат да бъдат регионални или местни, браншови, продуктови, професионални.

4. Туристически информационни центрове и национална мрежа на туристическите информационни центрове

Туристическите информационни центрове се създават с

цел информационно обслужване на туристи, реклама и популяризиране на туризма на съответната територия. Те действат въз основа на единни стандарти. Само центровете, които са част от националната мрежа имат право да се обозначават като „туристически информационен център”.

5. Категоризация на туристическите обекти

5.1. ЗТ разширява кръга от хотели и места за настаняване като хостели, апартаменти за гости или апартхотелите, които подлежат на задължителна категоризация.

5.2. Новият ЗТ ясно изброява различните видове туристически обекти (хотели, мотели, вилни селища, почивни станции и др.), както и съответните категории, в които следва да бъдат поставени с оглед индивидуалните си качества.

6. Спа и уелнес услуги

6.1. Спа и уелнес услугите следва задължително да получат

сертификат от МИЕТ. Условията и реда за сертифициране се определят с наредба, издадена съвместно от МИЕТ и Министъра на здравеопазването.

6.2. На сертифицираните центрове по глава девета от ЗТ „се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се поставят на видно място в обекта.” Сертификатът е валиден за срок от 5 години, считано от датата на издаването му.

7. Подаване на документи по електронен път

Съгласно чл. 144, ал. 1 от ЗТ „заявленията за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за категоризиране на туристически обекти” и „ за сертифициране на туристически обекти” могат да се подават и по електронен път. Електронното изявление се смята за получено, ако от МИЕТ, съответно от общината потвърдят получаването му.

8. Нови изисквания за регистрация и въвеждане

на лицензия за някои професии

Онлайн операторите на туристически услуги също ще подлежат на задължителна регистрация при упражняването на дейността им в Националния туристически регистър („НТР”). Също така се въвеждат се лицензии за някои професии, които са свързани с туристическия бранш като екскурзоводи, планински водачи или ски учители.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични практики на Европейския съд. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

 

панорама на офиса скрий съдържанието