С промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, публикувани в Държавен вестник на 26.03.2013 г., Народното събрание въведе изискване за деклариране на имуществото на нови групи лица. Съгласно последната редакция на закона, членовете на управителните и контролните органи на всички юридически лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да декларират до 09.04.2013 г. своето имущество, така както е посочено в закона. В становище на Сметната палата по законопроекта, производството на електроенергия е дейност, която се регулира от ДКЕВР и поради това управителите, членове на съвета на директорите, надзорните и управителните съвети на дружества за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, са задължени да подадат имуществени декларации, независимо от капацитета на електроцентралите и дали е налице

лицензия. При неспазване на срока за подаване на декларацията, глобата е от 1000 до 1500 лева.

Декларациите са на разположение на сайта на Сметната палата и могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2680

панорама на офиса скрий съдържанието