На 20.02.2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) публикува на интернет сайта си решения за откриване на процедури за отнемане на лицензите на ЧЕЗ „Електро България” АД (лицензия за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” ) и „ЧЕЗ Разпределение България” АД (лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия”).

Процедурите са инициирани въз основа на актове за установяване на административни нарушения, издадени на 19.02.2013 г. Актовете все още не са влезли в сила и подлежат на обжалване от страна на дружествата от групата на ЧЕЗ. Сред основанията за иницииране на процедурата са и предходни нарушения, установени при извършване на одити през последните няколко години. Нарушенията са във връзка с неизпълнение на задължения за представяне на документи на ДКЕВР, нарушаване на правилата за провеждане на обществени поръчки, както и на законовите изисквания за подмяна на съществуващи уреди за търговско измерване.

Властите установиха, че обществените поръчки и сходните на тях процедури са извършвани между свързани лица, което е намерило отражение върху регулираните цени, утвърдени от ДКЕВР.

С решенията се дава 7-дневен срок, в който двете дружества от групата на ЧЕЗ да преустановят нарушенията, да отстранят последиците от тях, както и да представят писмено становище по основанията за откриване на процедурата.

ДКЕВР насрочи за 16.04.2013 г. открито заседание на комисията за отнемане на двете лицензии. Съгласно закона комисията уведомява и отправя писмено предупреждение на двете дружества. ДКЕВР има право да отнеме лицензиите в случай, че дружествата не преустановят нарушенията, не поправят последиците от тях или не изпълнят дадените им инструкции. В допълнение ДКЕВР преценява дали дадено нарушение на лицензията или закона съставлява основание за отнемане

на лицензията в зависимост от неговата значимост за непрекъснатото и сигурно снабдяване на потребителите, нарушаване целите и принципите на Закона за енергетиката и/или дали системно нарушение от страна на лицензианта на задълженията по лицензията или закона. На откритото заседание насрочено за 16.04.2013 г., дружествата от групата на ЧЕЗ ще имат право да дадат своите възражения по отнемането на лицензиите. Въз основа на събраната информация, ДКЕВР ще вземе решение за прекратяване на процедурата, отнемане на лицензиите или една от тях.

В случай, че комисията вземе решение за отнемане на лицензиите на дружествата от групата на ЧЕЗ, ДКЕВР ще определи необходимия срок за фактическото преустановяване на дейността. Ако са налице обстоятелствата за назначаване на особен търговски управител, с решението за отнемане на лицензиите ДКЕВР ще назначи особен търговски управител до окончателното решение на Върховния административен

съд. Назначението на особения търговски управител се регистрира в Търговския регистър и се обнародва в Държавен вестник. Особеният търговски управител приема по опис обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност и продължава осъществяването на лицензионната дейност за сметка на лицензианта до прехвърлянето на собствеността върху енергийните обекти и определянето на нов лицензиант. С решението за отнемане на лицензиите ДКЕВР определя срок, в който дружествата от групата на ЧЕЗ няма да могат да кандидатстват за издаване на нова лицензия за същата дейност. Този срок не може да бъде по-малък от две години. Откриването на процедурата по отнемане на лицензиите на дружествата от групата на ЧЕЗ, не изключва търсенето на административнонаказателна отговорност за извършените нарушения, констатирани с актовете за установяване на нарушенията.

Актове за установяване на административни нарушения са издадени и на другите двама доставчика ЕВН и “Енерго-Про“, но няма информация ДКЕВР да е инициирала процедури по отнемане на лицензиите на двете дружества.

 

панорама на офиса скрий съдържанието