На 27 септември Европейската комисия публикува съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно потенциала на съхраняването, обработката и използването на данни на отдалечени компютри, достъпни по интернет („cloud computing” [1]) в Европейския съюз (ЕС). Значението на тяхното прилагане се проявява в оценките за 600 милиарда евро по-високи приходи до 2020 г. на компаниите в 27-те държави членки на ЕС чрез нови възможности за иновации и достъп до технологии, които повишават производителността. Над 80 % от предприятията, които вече използват технологията, са съобщили за намаляване на разходите си за информационни технологии с 10 – 20 %, а икономиите на 20% от тях са достигнали 30% и повече. В допълнение, използването на услугите на cloud computing ще облагодетелства малки и средни предприятия, които биха могли да получат достъп до отдалечени пазари,

разкривайки по този начин нови възможности за икономическо развитие.

Според общата дефиниция, предвидена в съобщението на Комисията, cloud computing може да бъде разбрано като „съхраняването, обработката и използването на данни на отдалечени компютри, достъпни по интернет”. С предлаганата стратегия се въвежда единна система от правила и се засилва използването на cloud computing от европейските предприятия. След приемането на някои общи стъпки за улесняване развитието на тези услуги в рамките на ЕС като създаване на лоялна конкуренция между доставчици на вътрешния пазар, опростяване на разрешенията за ползване на авторски права, както и въвеждането на общоприети стандарти, които биха могли да гарантират безопасното съхранение и обработка на данни, Комисията постановява специфичните ключови цели и действия на своята стратегия. 

Първо, Комисията възнамерява да предприеме проект по стандартизация и удостоверяване, който да изясни съществуващите стандарти, за да се установи доверие към cloud computing услугите чрез предлагане на равностойни пакетни услуги съвместими предложения. Това ще се осъществи чрез съдействието на Европейския телекомуникационен институт и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност.

На второ място, препоръчва се въвеждането на еднакви безопасни и справедливи договорни условия. Като възможни начини за подпомагане на тази дейност са възприети преразгледаните стандартни договорни клаузи за международен трансфер на данни, благоприятни за cloud computing обвързващи корпоративни правила, както и създаването на експертна група, която да се занимае със съответните действия и въвеждането на кодекс за поведение на доставчиците на cloud computing. 

Също така, Комисията създава European Cloud Partnership , което ще съчетае опита на индустрията и потребители от публичния сектор, за да работят по общи изисквания за предоставяне на cloud computing по открит и напълно прозрачен начин. Смята се, че интересът към предоставянето на услуги по cloud computing сред публичните органи и власти ще се увеличи значително в ЕС през следващите години.

Накрая, насърчаващи мерки и международно сътрудничество се предлагат като допълнителни действия, които трябва да бъдат предприети.

В общи линии съобщението на Комисията представлява особено важна инициатива, която следва да се разглежда във връзка с неотдавнашното предложение за общ регламент за защита на данните и планираните бъдещи инициативи в областта на кибернетичната сигурност.

За повече информация: ТУК

[1] За съжаление все още няма общоприета дефиниция на български език извън описателната такава.

панорама на офиса скрий съдържанието