На 29.05.2012 г. в брой 40 на „Държавен вестник” беше публикуван новият Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Той трябва да влезе в сила от 1.07.2012 г. като така ще замени съществуващия досега нормативен акт – носещ същото име.

Новоприетият закон урежда голяма част от обществените отношения, предмет на регулацията, по начин сходен и дори понякога идентичен с този, възприет от Законодателя в предишния Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Въпреки това не липсват и определени новости, на част от който ще се спрем по-долу.

Промените, които касаят Интрастат операторите са следните:

 • Въвежда се изискване за подаване на нулева декларация, когато през даден референтен период Итрастат операторът няма осъществени вътрешнообщнотни пристигания или изпращания. Текстът на Интрастат декларациите се запазва.
 • Съществена е промяната относно сроковете за подаване на Интрастат декларациите: Срокът по чл. 22, ал.1 от отменения закон, който беше до 10-о число на месеца, следващ референтния период, в новият закон е уреден в чл. 11, ал. 1 и той е до 14-о число на месеца, следващ референтния период.
 • В следващата алинея на същия чл. 11 е уточнено, че Интрастат операторите с възникнало текущо задължение подават декларация до 20-о число на месеца, следващ първия референтен период.
 • По отношение на конфиденциалността на данните, събрани по реда на въпросния закон, се прецизира срокът, в който Председателят на Националния статистически институт (НСИ) следва да се произнесе

по искането за разширяване на статистическата конфиденциалност, а именно – 30 дни.

 • Друга промяна е въведена в административнонаказателните разпоредби: увеличена е имуществената санкция, която се налага на Интрастат оператор за това, че не е подал декларация, не я е подал в предвидените срокове или е предоставил неизчерпателни или неверни данни в Интрастат декларация от 500 лв. до 5000 лв. Досега тази санкция беше от 200 лв. до 1000 лв.
 • Друга промяна, която не касае Интрастат операторите, се отнася до това, че НСИ ще разработва занапред съвместно с Националната агенция по приходите правилата за валидация на даннните, събрани по системата „Интрастат”. НСИ ще предоставя месечни данни за вътрешнообщностната търговия със стоки на Българската народна банка за целите на текущата сметка на платежния баланс. Такова изискване не съществуваше в досега

  действащия закон.

   

  панорама на офиса скрий съдържанието