В края на 2011 г. бе изготвен проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници, обнародван с Държавен вестник бр. 35/2011 г. Проектът беше подаден в Народното събрание в началото на декември 2011 г. Законът за енергията от възобновяеми източници („ЗЕВИ”) е един от основните актове регулиращи процедурата за присъединяване към електропреносната мрежа, цените и компетентните органи относно разработването на проекти за възобновяеми енергийни източници („ВЕИ”) и бъдещите държавни програми за присъединяването на ВЕИ.

Измененията на ЗЕВИ са обнародвани на 10 април 2012 г. и влизат в сила от деня на обнародването с малки изключения. Целта на настоящата статия е да информира и анализира, доколкото е възможно на този етап, измененията и приложението им.

Прочети повече

панорама на офиса скрий съдържанието