Адвокатското дружество беше ангажирано с преобразуване на търговско дружество от ООД в АД. Не само предоставихме юридически консултации, свързани с преобразуването, неговите ефекти и очаквани резултати, но и изготвихме цялостния документо-оборот,у свързан с осъществяването му, организирахме го и проследихме навременното подаване на съответните документи в Търговския регистър. В резултат на усилията ни имаме успешно вписване на преобразуването в същия.

 

панорама на офиса скрий съдържанието