На 29 февруари 2012 г. четиридесет и първото Народно събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (наричан по-долу за краткост „Законът”). След издаването на Указ № 102 на Президента на Републиката, Законът бе обнародван в брой 21 от 13 март 2012 г. на „Държавен вестник”.

Наред с редица не толкова съществени промени, имащи за цел по-скоро да дадат по-голяма яснота на определени разпоредби, без да променят значително нито съдържанието, нито смисъла им, Законът осъществява и не малко осезаеми промени, свързани както с административните изисквания към членовете на семейството на граждани на Европейския съюз (ЕС), така и с правомощията на държавните органи да налагат спрямо тях конкретни административни мерки,

при определени установени в закона обстоятелства. Без да претендираме за изчерпателност, ще се опитаме да Ви представим по-важните промени, които Законът осъществява.

Прочети повече тук

панорама на офиса скрий съдържанието