Едно от водещите дружества в областта на недвижимите имоти в България възложи през юли 2011 г. на Адвокатското дружество да прегледа основните му трудови и граждански договори. Работата на адвокатите от Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” се състоеше в запознаване с договорите, предоставяне на правни съвети по отделни проблемни места в тях, предлагане на промени по текстовете с оглед постигане на максимална защита на интересите на клиента. В хода на работата ни по случая клиентът ни беше консултиран от нас изцяло в областта на клаузите за забрана на конкурентна дейност, за изключителност и конфиденциалност, като в тази връзка изготвихме и му предложихме конкретни клаузи и споразумения за конфиденциалност.

панорама на офиса скрий съдържанието