С настоящето Ви напомняме, че срокът за пререгистрация на българските търговски дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията изтича на 31.12.2010 г. Пререгистрацията е задължителна за всички търговски дружества и клоновете на чуждестранни търговски дружества, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при Окръжните съдилища. За пререгистрацията в Търговския регистър не се дължи държавна такса.

Ако пререгистрацията не бъде извършена в определения срок, следва служебно откриване на производство по ликвидация на търговското дружество и назначаване на ликвидатор. По този начин окончателно ще се постигне заличаване

на съответното дружество от Регистъра на търговските дружества към съответния съд. Срокът на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора се определят от Агенцията по вписванията, като разноските за производството по ликвидация се поемат от дружеството и собствениците на капитала му.

панорама на офиса скрий съдържанието