На Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” беше възложено да окаже съдействие на клиент в хода на изпълнително дело срещу него. По молба на нашия клиент-длъжник ние предоставихме незабавни писмени и устни консултации на клиента, както и съставихме и депозирахме пред частния съдебен изпълнител писмено становище и възражения относно предприетите от последния действия по изпълнителното дело. В резултат на своевременната намеса на адвокатите от Адвокатското дружество насроченият опис на недвижими имоти на клиента беше спрян. Работата ни по случая включваше и изготвяне на двуезични писма до банката-кредитор с искане изпълнителното дело да бъде прекратено и кредитната експозиция на клиента да бъде възстановена. Благодарение на предоставените от нас услуги, клиентът имаше възможност да продължи отношенията си с кредитора посредством преговори.

панорама на офиса скрий съдържанието