Считано от 13 юли 2010 г., съгласно новата редакция на чл. 121, ал. 1 на Закона за обществените поръчки („ЗОП”), относно начина на подаване на жалба срещу възлагане на обществена поръчка, сключване на рамково споразумение, конкурс за проект или създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор, същата вече следва да се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) и до възложителя, чието решение се обжалва. Това гласят промените въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, ДВ, бр. 52/09.07.2010 г.

От получаването на жалбата по този ред, за възложителя започват да текат и законоустановените срокове по чл. 121, ал. 1,

изр. 2-ро и чл. 121б, ал. 1 ЗОП, според които той е задължен да изпрати становище по жалбата до КЗК в тридневен срок.

С оглед определянето на началния момент, от който започват да текат тези срокове, уведомяването на възложителите следва да бъде извършвано единствено по реда, определен в чл. 121, ал. 1 ЗОП – от жалбоподателя, а КЗК няма задължение да изпраща уведомителни писма до възложителите за получени жалби срещу техни решения.

панорама на офиса скрий съдържанието