Считано от 1 юли 2011 г. Законът за нотариусите, обнародван в ДВ брой 41 от 31.05.2011 г. въвежда нови правила при сделки с недвижими имоти. Когато цената на имота/сделката е на стойност над 10 000 лв., парите трябва да се преведат по специална банкова сметка на нотариуса или по специална сметка в избрана от купувача и продавача банка.

Според същите промени при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, страните декларират, че сумата в нотариалния акт е действително уговореното плащане по сделката. Именно уговорената сума се превежда по банкова сметка, ако надхвърля 10 000 лв.

Ако е уговорено плащането да бъде преведено по банкова сметка на нотариуса, преди това и двете страни – купувач и продавач, трябва да подпишат

писмено споразумение с него за условията, при които ще се внесе сумата, както и за нарежданията за плащания.

В закона изрично е записано, че върху парите в тези сметки не се допуска принудително изпълнение за задължения на нотариуса.

 

панорама на офиса скрий съдържанието