КЗК прие Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения от предприятията и сдруженията на предприятия, спрямо които КЗК е предявила твърдения за извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията („ЗЗК”) или Договора за функциониране на Европейския съюз („ЕС”). Правилата са изготвени в изпълнение на Плана за действие за 2010 г. на КЗК и на изискванията, произтичащи от членството на Република България в ЕС.

Правилата позволяват компании нарушители да “коригират” пазарното си поведение като преустановят определена практика или започнат да развиват нова практика, с която да гарантират свободен и конкурентен пазар. Друга възможност са изменението на Общи условия, промяна

в правно-организационната форма на съответното предприятие или сдружение на предприятия, или в положението му спрямо други предприятия на пазара и др.

Предложението за такива мерки прави предприятието в срока за възражение по твърденията за извършено нарушение. КЗК прави предварителна оценка на ситуацията, уведомява засегнатите страни за намерението и накрая отхвърля или разрешава искането. Предложението се приема от антимонополното ведомство само в случай, че предложената мярка сама по себе си има достатъчно възспиращ ефект. С одобряването на мерките, производството за нарушения на правилата за конкуренция се прекратява.

Изрично се забранява прилагането на такива мерки при твърдения за картел, при т. нар. вертикални споразумения, имащи за цел или резултат разпределяне на пазари или източници на снабдяване, пряко или косвено определяне на цени за покупка или продажба, при т. нар. структурни злоупотреби, когато този ефект се отнася до съществена част от пазара, при твърдения за експлоатативни злоупотреби с господстващо положение, засягащи значителен брой потребители, както и твърдения за извършени тежки нарушения.

Одобрените от КЗК мерки стават задължителни за страните и са обект на последващ контрол от страна на органа.

панорама на офиса скрий съдържанието