През 2010г. Адвокатското дружество предостави подробно правно становище на „ДФХ България” ЕООД във връзка със специален случай, касаещ се до нелоялна конкуренция от страна както на физически, така и на юридически лица. Случаят бе особено интересен, защото се касае за отговорност на физическите и на юридическите лица. В своето правно изложение Адвокатското дружество обобщи съдебната практика на българските съдилища и практиката на Българската Комисия за защита на конкуренцията и анализира различните опции за реагиране на клиента „ДФХ България” ЕООД. Изложението бе задълбочено и бе изработено на два езика – български и английски, за да бъде възможно използването му както от българското дружество, така и от неговия едноличен собственик, който е юридическо лице, регистрирано в Кипър.

панорама на офиса скрий съдържанието