На 09.03.2010г. с бр. 19 на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения /ЗМГО/. Промените засягат основно процедурата по регистрация на марките, която се развива в Патентно ведомство. Новият модел на процедура съответства на процедурата, която се извършва от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) – OHIM, администриращо марката и дизайна на Общността и по този начин осигурява на българския бизнес условия, идентични със съществуващите в рамките на Европейския съюз.

По-конкретно, с промените отпада експертизата по същество, извършвана служебно от Патентното ведомство, на база на основанията, залегнали

в чл.12 от закона (по-ранни права), и се преминава към опозиционна система.

При новата система, експертизата на заявката включва единствено проверка дали заявеният знак може да изпълнява основните функциите на марка – да отличава еднородни стоки на различни производители на пазара (такава проверка се извършва и в момента). След тази проверка, заявката за марка се публикува в Официалния бюлетин на ведомството.

В 3-месечен от срок от публикацията, притежателите на по-ранна марка, както и други лица с по-ранни права, изчерпателно посочени в закона, могат да възразят срещу регистрацията, като за целта подадат писмена опозиция срещу регистрацията на марката.

Когато не е подадена опозиция или тя е отхвърлена като неоснователна, се взема решение за регистрация на марката.

С новия режим експертизата ще се ускори. С влизането му в сила обаче (на 10.03.2011г.) притежателите на вече придобити права върху марки трябва да имат предвид, че следва да полагат необходимите грижи по опазване на придобитите права като следят публикуваните заявки, и при преценка, че евентуалната регистрация може да навреди на техните бизнес интереси, да подават опозиция.

Следователно конкретна препоръка към бизнеса е да се следят публикуваните заявки и при преценка, да възразяват по тези от тях, които биха могли

да попречат на тяхната пазарна реализация или да им навредят по някакъв друг начин. Положителното в случая е, че преценката се прави от самите притежатели на права, които най-добре знаят какви последствия би имало за развитието на техния бизнес появяването на пазара на марка идентична или сходна на тяхната.

В допълнение следва да се посочи, че заявките за марки се публикуват всеки месец на интернет страницата на Патентно ведомство и достъпът до тях е лесен и безплатен.

За българския бизнес възможност за подаване на опозиция съществуваше и до сега по отношение на марки на Общността, с действие едновременно на територията на всички страни членки на ЕС.

За подпомагане на бизнес средите Патентно ведомство предоставя като услуга, срещу определена такса, извършването на проучвания за наличие на предходни права.

панорама на офиса скрий съдържанието