С последните изменения на Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС”) в сила от 01.01.2010 г. възниква задължение за уведомяване на ортаните на НАП и на данъчните органи относно електронния адрес за кореспонденция. Съгласно чл. 101, ал. 5 на ЗДДС „В случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенция по вписванията, към заявлението за регистрация по ЗДДС, задължително заявява такъв адрес. При промяна на електронния адрес лицето в 7-дневен срок следва да уведоми приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявление за вписване в Агенция по вписванията”. Уведомяването може да се извърши чрез молба свободен текст до офиса по регистрация на НАП или чрез заявление за вписване до Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Крайният срок за обявяване на електронните адреси е 31.03.2010 г. Компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.

панорама на офиса скрий съдържанието