Нов контролен орган

На 25.01.2011 г. в бр. 8 на „Държавен вестник” е обнародван Закон за българската агенция по безопасност на храните („ЗБАБХ”). Преобразува се националната ветеринарномедицинска служба и се създава Българска агенция по безопасност на храните („БАБХ”) към Министъра на земеделието и храните. В агенцията се влива „Националната служба за растителна защита” с изключение на „Института за защита на растенията”. Също така към БАБХ преминават дейностите на „Националната служба по зърното и фуражите” и на „Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи”, свързана с фуражите. Дейността на областните дирекции „Земеделие”, свързана с контрола на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци, както и дейността на

 „Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве” към „Министерството на здравеопазването, свързана с контрола върху храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, също преминават към БАБХ.

Новосъздадената агенция е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България, по смисъла на законодателството на ЕС, по отношение на изискванията към: фитосанитарното състояние на растенията и растителните продукти, продуктите за растителна защита и торовете; ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях; страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека; фуражите; суровините и храните с изключение на бутилираните натурални

минерални, изворни и трапезни води; материали и предмети, предназначени за контакт с храни; съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара. БАБХ осъществява също оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност, оценка и комуникация на риска, обучение и квалификация, както и други дейности, предвидени в закон.

Нови такси

За извършването на горните дейности БАБХ ще събира такси съгласно тарифа. В случаите, когато извършване на гореупоменатите и други дейности бъде поискано от физически и юридически лица, това ще се извършва срещу заплащане.

 До влизането в сила на новоприетите тарифа и наредба, за осъществяваните дейности от БАБХ се събират таксите, определени в тарифите за таксите, събирани от службите, чиито дейности преминават към БАБХ.

Национална структура

Агенцията се състои от централно управление и 28 областни дирекции, специализирани структури за научно-изследователна и лабораторно-диагностична дейност, както и Център за оценка на риска (ЦОР). Ръководен и представителен орган, както и административнонаказващ орган по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, е Изпълнителният директор, подпомаган от трима заместник изпълнителни директори.

Новоприетият закон предвижда „Центърът за оценка на риска” („ЦОР „) да бъде самостоятелно юридическо

 лице в структурата на БАБХ с органи на управление – директор и Управителен съвет. Към директора на ЦОР се създава Консултативен съвет от 15 постоянни членове, който да предоставя научни становища на директора на ЦОР в изпълнение на функциите на ЦОР. ЦОР извършва независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните; здравето на човека; здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях; добавките в храните и фуражите, генетичномодифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни вещества, биологични опасности, замърсители, здравето на растенията и растителната защита. Дейността се осъществява по възлагане от министъра на земеделието и храните, министъра на здравеопазването и от изпълнителния директор на

 БАБХ, като може да се извършва и по възлагане от други държавни органи, физически лица и юридически лица срещу заплащане.

Нов Устройствен правилник

Структурата, функциите, съставът и числеността на БАБХ се уреждат с устройствен правилник, който трябва да бъде приет от Министерския съвет в срок от един месец от влизането в сила на закона, а дотогава службите, преминаващи към БАБХ, осъществяват дейността си по досегашния ред.

Валидност на документи, издадени при действието на стария закон и подзаконови нормативни актове

В закона съществува изрична разпоредба, според която издадените до влизането му в сила удостоверения, лицензи, разрешителни и други документи от службите, във връзка с дейностите им,

 преминаващи към БАБХ, запазват действието си за срока, за който са издадени. Започнатите до влизането в сила на закона производства за издаване на документи във връзка с дейностите, преминаващи към БАБХ, се довършват по досегашния ред от изпълнителния директор на БАБХ, съответно от директорите на областните дирекции по безопасност на храните.

Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на отменените с новоприетия закон правни основания, запазват действието си, доколкото не противоречат на закона и до изричната им отмяна.

Новоприетият закон променя, и следните закони: Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за фуражите, Закон за защита на растенията, Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз,

 Закон за здравето, Закон за храните, Закон за съхранение и търговия със зърно.

панорама на офиса скрий съдържанието